CẦU KHO – MÔ HÌNH CẢI TẠO MẢNG TƯỜNG CŨ THÀNH TÁC PHẨM TUYÊN TRUYỀN VÀ XÂY DỰNG MẢNG XANH KHU DÂN CƯ