Báo cáo Thẩm tra báo cáo tình hình KT – XH, QP – AN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND phường Cầu Kho