Báo cáo tình hình KT – XH, QP – AN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019