Tư pháp hộ tịch

31-08-2020

QUY TRÌNH GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 Bản chính […]

31-08-2020

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH

QUY TRÌNH 29 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 […]

31-08-2020

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ 1 Bản chính 2 Giấy […]

31-08-2020

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1114 /QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú Giấy tờ phải nộp 1 Tờ khai đăng ký giám hộ 1 Bản chính 2 Văn bản cử […]