Tiến tới Đại hội XIII

08-11-2019

Tổng hợp các văn bản triển khai thực hiện

Kế hoạch 232-KH/QU, ngày 10/11/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy.