NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV – ĐƠN VỊ SỐ 02, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

do-duc-hien

hua-quoc-hung

nguyen-sy-quang

nguyen-thi-hiep

tran-kim-yen

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

do-huu-cuong_HDND

hoang-thi-to-nga_HDND

nguyen-thanh-phong_HDND

quach-thanh-hung_HDND

truong-thi-mai-huong-_HDND