THÔNG BÁO SỐ 20/TB – UBND NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2021 VỀ CÁC ĐỊA ĐIỂM NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

20-Ngày-29-tháng-03-năm-2021-về-việc-thông-báo-địa-điểm-niêm-yết-danh-sách-cử-tri