THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG VĂN SỐ 2668/UBND-NV NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2022. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU KHO DỰ THI VỚI VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4