Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho

   file đính kèm 24