Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019