Hội đồng nhân dân

24-04-2019

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho

Ngày 24/4/2019, Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 -2021 để xem xét, thảo luận báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân phường, trên cở sở đó Hội đồng nhân dân phường sẽ ban hành các Nghị quyết để thực hiện. Đến tham dự […]