Hoạt động KP - TDP

NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV – ĐƠN VỊ SỐ 02, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026
04-05-2021

NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV – ĐƠN VỊ SỐ 02, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 – 2026

DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO NIÊM YẾT DANH SÁCH
04-06-2020

THÔNG BÁO NIÊM YẾT DANH SÁCH

NTT | 08:54 04/06/2020 Thông báo số 73/TB-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2020 về việc niêm yết công khai danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do dịch Covid-19, đủ điều kiện hỗ hợ theo Khaonr 4 Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của […]